معرفی خدمات ارائه شده در زمینه ی معدنی

دستگاه پسته شکن رومیزی

دستگاه همزن خشکبار

 دستگاه تصفیه پساب ترمینال های پسته

دستگاه کنترل سطح پسته